Aktualności

03 czerwca 2018 20:22 | Aktualności

Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

 O PRZETWARZANIU  DANYCH OSOBOWYCH

w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Łukomiu oraz w punkcie przedszkolnym Nasze Przedszkole

Szanowni Państwo!

Na podstawie:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ informujemy, iż:

1. Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Łukomiu, Łukomie 53A, 09-204 Rościszewo gromadzi i przetwarza dane osobowe na podstawie i w granicach przepisów prawa, w celu wypełniania zadań ustawowych  lub statutowych. W innych przypadkach na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu określonym przy ich pozyskiwaniu przez Administratora danych osobowych.

2. Administratorem danych osobowych jest dyrektor Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Łukomiu.

3. Szkoła, co do zasady nie udostępnia danych osobowych innym odbiorcom, poza ustawowo uprawnionym lub właściwym do rozpatrzenia wnoszonych spraw. Szkoła nie udostępnia danych osobowych do państw trzecich.

4. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie.

5. Dane osobowe będę przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celów określonych w pkt 1, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.

6. Szkoła nie gromadzi i nie przetwarza danych osobowych w celach marketingowych oraz zautomatyzowanego przetwarzania w celu profilowania osób.

7. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, każda osoba może zwrócić się do dyrektora szkoły z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Przeczytano: 215 razy. Wydrukuj|Do góry

DBI