Punkt Przedszkolny - dokumenty

Pliki do pobrania

Zasady rekrutacji 2014/2015  załącznik 1a  załącznik 2a

Projekt Organizacji Wychowania Przedszkolnego

Regulamin Wycieczek i Spacerów Przedszkola


PROJEKT ORGANIZACJI WYCHOWANIA PRZEDSZKONEGO

PUNKT PRZEDSZKOLNY
W SZKOLE PODSTAWOWEJ im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI
W ŁUKOMIU

§ 1

Nazwa i siedziba punktu przedszkolnego


1. Punkt przedszkolny nosi nazwę,, NASZE PRZEDSZKOLE ”zwane dalej,, przedszkolem”
2. Siedzibą punktu przedszkolnego jest Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Łukomiu,
Łukomie 53A, 09- 204 Rościszewo, woj. mazowieckie
3. Organem prowadzącym punkt przedszkolny jest Gmina Rościszewo.
4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad punktem przedszkolnym jest Mazowiecki Kurator Oświaty
5. Nadzór merytoryczny sprawuje dyrektor Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Łukomiu.
6. Punkt przedszkolny finansowany jest ze środków PPWOW.
7. Obsługę finansową prowadzi wyznaczony przez organ prowadzący pracownik Gminy.

§ 2

Cele i zadania punktu przedszkolnego


1. Punkt przedszkolny realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych. Swoją działalność organizuje w sposób dostosowany do potrzeby i możliwości rozwojowych dziecka, pozostając w kontakcie z rodzicami i otaczającym środowiskiem
1) zapewnienie dzieciom opieki, wychowania i nauczania w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa,
2) wspomaganie i ukierunkowanie indywidualnego rozwoju dziecka zgodnie z jego możliwościami rozwojowymi
3) zapewnienie optymalnych warunków rozwoju dziecka,
4) kształtowanie i rozwijanie aktywności dziecka wobec siebie, innych ludzi i otaczającego świata,
5) wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka,
6) przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole poprzez stwarzanie warunków umożliwiających dziecku osiągnięcia „gotowości szkolnej".
7) wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z terenów wiejskich
2. Do zadań punktu przedszkola należy:
1) wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka:
a) kształtowanie i rozwijanie aktywności twórczej dziecka w zakresie twórczości plastycznej, muzycznej, ruchowej i werbalnej,
b) umożliwienie dziecku poznawanie i rozumienie siebie i otaczającego świata,
c) stworzenie dziecku warunków umożliwiających mu nabywanie umiejętności poznawczych poprzez odkrywanie i badanie,
d) wspomaganie w odnajdywaniu przez dziecko swojego miejsca w grupie rówieśniczej,
f) prowadzenie działalności diagnostycznej w zakresie rozwoju wychowanków,
g) ukierunkowanie rozwoju dziecka w oparciu o jego indywidualne możliwości rozwojowe,
h) umożliwienie dzieciom nauki zachowań społecznych,
i) organizowanie procesu wychowawczo - dydaktycznego i opiekuńczego z uwzględnieniem i przestrzeganiem praw dziecka;
2) wspomagania rodziny w wychowaniu dziecka poprzez współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania ich dzieci z przestrzeganiem praw należnych rodzicom, w szczególności:
a) przekazywanie rzetelnych informacji na temat rozwoju ich dzieci,
b) uzgadnianie kierunków oddziaływań stymulujących rozwój dziecka,
c) umożliwianie rodzicom zdobywania wiedzy na temat rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym;
3) przygotowania dziecka do podjęcia nauki w szkole:
a) kształtowanie czynnej postawy dzieci wobec własnego zdrowia i bezpieczeństwa,
b) rozwijanie sprawności ruchowej dzieci,
c) nabywanie przez dzieci kompetencji językowej, umiejętności czytania i kreślenia symboli graficznych,
d) rozwijanie samodzielności dziecka

§ 3

Organizacja punktu przedszkolnego

1.Do punktu przedszkolnego przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 5 lat z gminy Rościszewo.
2. Punkt przedszkolny czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 8.30- 12.30.
3. Nabór dzieci do punktu przedszkolnego odbywa się na przełomie sierpnia i września( nie później niż do dnia 15 września).
4.W ciągu roku do punktu przedszkolnego przyjmuje się dzieci, o ile są wolne miejsca.
5. Decyzję o przyjęciu dziecka do punktu przedszkolnego podejmuje dyrektor Szkoły Podstawowej w Łukomiu.
6. Liczba dzieci w grupie przedszkolnej nie może przekroczyć 25 osób.
7. W przypadku większej liczby dzieci zgłoszonych do przedszkola niż 25 osób, w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci z rodzin niepełnych i rodziców pracujących zawodowo
8. Dziecko może być skreślone z listy dzieci przyjętych do punktu przedszkolnego w przypadku, gdy:
1) swoim zachowaniem powoduje zagrożenie zdrowia lub życia innych wychowanków
2) nastąpi brak współpracy pomiędzy personelem dydaktycznym a rodzicami w kwestii rozwiązania problemów powstałych w procesie dydaktycznym i wychowawczym dziecka,
3) zatajenia przez rodziców informacji o stanie zdrowia dziecka uniemożliwiający prawidłowy proces wychowania i kształcenia w grupie,
4) nieobecności dziecka ponad miesiąc i nie zgłoszenia tego faktu nauczycielowi prowadzącemu zajęcia w grupie przedszkolnej.

§ 4

Funkcjonowanie punktu przedszkolnego

1. W ramach dziennego czasu pracy punktu przedszkolnego prowadzone jest co najmniej nauczanie, wychowanie i opieka w zakresie podstawy programowej dla dzieci w wieku 3-5 lat
2. Na życzenie rodziców mogą być wprowadzone dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wychowawcze na zasadzie pełnej odpłatności rodziców.
3. W ramach pracy punktu przedszkolnego możliwe jest prowadzenie zajęć dla dzieci i rodziców ze specjalistami( logopeda, psycholog) oraz zajęcia rytmiczne.
4.Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności zajęć umuzykalniających, nauki języka obcego jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi około 15 minut dla dzieci 3-4 letnich, a około 30 minut dla 5 letnich.
5. Dla realizacji celów i zadań punktu przedszkolnego, wychowankowie przedszkola mogą korzystać z :
1) klaso-pracowni z wydzieloną częścią zabawową i dydaktyczną,
2) pomieszczenia szkoły zaadoptowanego na,, salkę gimnastyczną” oraz znajdującego się tam sprzętu sportowego
3) boiska szkolnego,
6. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych organizowany jest jak najdłuższy pobyt dzieci na świeżym powietrzu.
7.Punkt przedszkolny może organizować dla dzieci różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki.
1) organizacja i program wycieczek i imprez dostosowany jest do wieku, zainteresowań, potrzeb dzieci ich stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej,
8. Przerwy w pracy punktu przedszkolnego ustalone są na : drugi tydzień ferii zimowych oraz przerwa wakacyjna w miesiącu sierpniu.
1) inne przerwy np.: świąteczne mogą być wprowadzone na prośbę ogółu rodziców dzieci uczęszczających do punktu przedszkolnego.
69W punkcie przedszkolnym opiekę i bezpieczeństwo zapewnia się wychowankom poprzez:
1) powierzenie grupy opiece jednej nauczycielce posiadającej wymagane kwalifikacje do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym,
2) zatrudnienie osoby wspomagającej nauczyciela w opiece nad dziećmi,
3) organizowanie i prowadzenie zajęć i zabaw na wyznaczonych terenach ze sprzętem dostosowanym do potrzeb i możliwości dzieci,
4) zapewnienie opieki przez nauczycielkę i osobę wspomagającą w trakcie zajęć poza terenem placówki (spacery, wycieczki).
5) zorganizowanie zajęć zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
7. Na zajęciach prowadzonych w punkcie przedszkolnym mogą przebywać rodzice/ prawni opiekunowie dzieci oraz osoby przez nie upoważnione, a także osoby odbywające praktykę, wolontariusze.
1) rodzice/ prawni opiekunowie dzieci mogą pełnić rolę opiekunów w czasie wycieczek, spacerów,
10.Osoby zatrudnione w punkcie przedszkolnym lub przez dłuższy czas(miesiąc) przebywające z dziećmi, muszą posiadać aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy z dziećmi.
11. Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z punktu przedszkolnego:
1) rodzice ( prawni opiekunowie) zobowiązani są do osobistego przyprowadzania i odbierania dzieci z punktu przedszkolnego bądź przez osoby przez nich wskazanych,
2) do przedszkola może uczęszczać jedynie dziecko zdrowe, nie wymagające specjalnej opieki.
3) respektowanie przez nauczycieli pisemnych oświadczeń złożonych przez rodziców
( prawnych opiekunów) odnośnie odbierania dzieci przez osoby wskazane w oświadczeniu,
4) dziecko nie będzie wydawane osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających, w takim przypadku nauczyciel zapewnia opiekę dziecku do momentu odebrania go przez upoważnioną osobę.
5) w punkcie przedszkolnym nie prowadzi się dożywiania dzieci, posiłki spożywane przez dzieci w czasie pobytu w przedszkolu przygotowywane są w domu dziecka.

§ 5

Prawa i obowiązki wychowanka punktu przedszkolnego

1. Dzieci mają prawo do:
1) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo- wychowawczo- dydaktycznego zgodnego z zasadami higieny pracy umysłowej,
2) ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochrony i poszanowania ich godności,
3) życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno- wychowawczym,
4) korzystania z porady specjalistów Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej, za zgodą rodziców,
5) w punkcie przedszkolnym nie wolno stosować wobec dziecka żadnych zabiegów lekarskich, poza nagłymi przypadkami bezpośrednio ratującymi życie,
6) w punkcie przedszkolnym nie wolno stosować wobec dzieci żadnych form przemocy fizycznej ani psychicznej.
§ 6
1. Dzieci uczęszczające do punktu przedszkolnego mają obowiązek:
1) zgodnie współpracować z innymi dziećmi,
2) na miarę swoich możliwości rozwojowych nie przeszkadzać w prowadzeniu zajęć,
3) nie niszczyć zabawek, pomocy i mienia przedszkola.
§ 7

Zadania nauczycieli punktu przedszkolnego

1. W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele z przygotowaniem pedagogicznym do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.
2. Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą zgodnie z obowiązującymi programami nauczania, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy. Szanuje godność dziecka i jego prawa.
3. Do zakresu zadań nauczycieli należą:
a) planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno –wychowawczej zgodnie z obowiązującym programem, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość,
b) wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka , jego zdolności i zainteresowań,
c) prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji,
d) stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania,
e) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu i poza jego terenem w czasie wycieczek, spacerów itp.
f) planowanie własnego rozwoju zawodowego, systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego,
g) dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy dydaktycznych oraz troska o estetykę pomieszczeń,
h) eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci,
i) współdziałanie z rodzicami(prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców (prawnych opiekunów) do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju,
j) prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania ,działalności wychowawczej i opiekuńczej w dziennikach, zeszycie obserwacji,
k) realizacja zaleceń dyrektora i osób kontrolujących,
l) inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym ,wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno – sportowym,
ł) realizacja wszystkich innych zadań zleconych przez dyrektora przedszkola , wynikających z bieżącej działalności placówki.

§ 8
Prawa i obowiązki rodziców dzieci uczęszczających do punktu przedszkolnego

1. Rodzice mają prawo do:
1) zapoznaniem się z programem oraz zadaniami wynikającymi z programu rozwoju przedszkola,
2) uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka,
3) uzyskiwaniu od nauczyciela porad i wskazówek w rozpoznawaniu trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy,
4) wyrażania i przekazywania nauczycielowi i dyrektorowi szkoły wniosków z obserwacji pracy przedszkola,
5) wyrażania i przekazywania swoich opinii o pracy przedszkola organowi prowadzącemu oraz sprawującemu nadzór pedagogiczny
6) rodzice mają prawo wybrać spośród siebie reprezentację tzw. Radę Rodziców, której celem jest samorządny udział w kształceniu i wychowaniu dzieci oraz pomoc w funkcjonowaniu przedszkola.
2. Rodzice mają obowiązek:
1) przestrzegania postanowień niniejszego projektu organizacji wychowania przedszkolnego,
2) zaopatrzenia dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce,
3) respektowanie decyzji dyrektora,
4) informowania o przyczynach nieobecności dziecka na zajęciach,
5) niezwłoczne informowania o zatruciach pokarmowych lub chorobach zakaźnych

§ 9
Postanowienia końcowe

1. Punkt przedszkolny prowadzi i przechowuje dokumentacje zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Zmiany w projekcie organizacji wychowania przedszkolnego w punkcie przedszkolnym, mogą być wprowadzone po uzgodnieniu z organem prowadzącym


Projekt organizacji przedszkola zatwierdzony do realizacji w dn. 25 sierpnia 2008r.DBI