Historia Szkoły

 Historia naszej szkoły


Łukomie w czasie zaborów należało do ziem zaboru rosyjskiego. W 1905 roku wieś Łukomie uzyskała zezwolenie władz carskich na zorganizowanie szkoły, w której uczono w języku rosyjskim oraz pozwolono na naukę języka polskiego w wymiarze 2 godz dziennie. Rok szkolny trwał od 1 listopada do Świąt Wielkanocnych. Nauka odbywała się od ósmej rano do piętnastej z godzinną przerwą na obiad. Uczył jeden nauczyciel, grupa uczniów różnych roczników przekraczała 60 osób Szkoła mieściła się w jednej chłopskiej izbie.

W 1906 r po uzyskaniu zgody władz rosyjskich, mieszkańcy Łukomia i najbliższych wiosek przystąpili do budowy szkoły z własnych funduszów. W budowie pomagał miejscowy dziedzic Giżyński. Budowa trwała w ciągu dwóch letnich sezonów a ukończono ją w 1907 roku. Powstał budynek murowany (koło kościoła) o jednej dużej izbie lekcyjnej(60 m2) oraz mieszkanie dla nauczyciela. Do szkoły w roku 1907 uczęszczało około 100 osób.

Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku nauka odbywała się w istniejącym budynku szkolnym. W 1919 roku naukę pobierało około 130 uczniów dlatego wynajęto jedną izbę na wsi. W tym czasie nauczało dwóch nauczycieli. W szkole przyjęto cztero-letni cykl nauczania w klasach łączonych. W 1922/23 przybył do Łukomia trzeci nauczyciel i wynajęto drugą izbę na wsi. W roku szkolnym 1925/26 liczba dzieci wzrosła do 200, w związku z tym zatrudniono czwartego nauczyciela. Kierownikiem szkoły w dwudziesto - leciu międzywojennym był pan Antoni Turkot, który pozostał w Łukomiu do chwili wojny.

W 1930 roku wybudowany został drewniany budynek szkolny (w okolicach remizy strażackiej) o czterech izbach lekcyjnych i dwóch mieszkaniach dla nauczycieli. Od tej pory nauka odbywała się w budynku murowanym i drewnianym. W roku szkolnym 1933/34 uczyło się 203 dzieci w klasach od I-VI. Najbardziej liczne klasy I-III, po 40-46 uczniów.

W pierwszych dniach wojny, kierownik został aresztowany i wywieziony do obozu koncentracyjnego do Dachau skąd nie powrócił, został zamordowany Szkołę drewnianą Niemcy rozebrali, paląc wszystkie dokumenty. Nauczyciele natomiast opuścili wieś udając się na inne tereny. W czasie wojny zorganizowane tajne nauczanie we wsi Łukomie nie istniało.

W lutym 1945 roku do Łukomia powrócili dwaj przedwojenni nauczyciele, Jan Nadworiański, w kilka dni później z obozu jenieckiego w Dobiegniewie Marian Ruszkowski. Obydwaj uczyli w Łukomiu przed wojną. Nauczyciele ci zaczęli organizować szkołę, chodzili po domach wyszukując sprzęt szkolny. Skompletowali kilkanaście ławek, stół i krzesło. Umieścili ten sprzęt w szkole murowanej i tak zaczęła się nauka w jednej izbie. Potem wynajęto 3 izby w dawnym dworze. Pierwszym powojennym kierownikiem szkoły został pan Marian Ruszkowski. W latach 1944/45 do 1947/48 pracowało czterech nauczycieli. W roku 1948/49 zatrudniono piątego nauczyciela. W tym czasie do szkoły uczęszczało bardzo dużo dzieci np. w 1948/49 zapisanych było 310 uczniów. W latach 1949-1956 liczba dzieci spadła. W 1955/56 uczęszczało 170 uczniów. Nauczycieli w dalszym ciągu pracowało pięciu.

W 1960 roku oddano do użytku 5 izb lekcyjnych w wyremontowanym i przystosowanym do potrzeb spichlerzu dworskim. Szkoła otrzymała szósty etat w związku z poprawą lokalową. Nauczyciele pracujący wówczas w szkole byli w większości absolwentami liceów pedagogicznych. W latach 1956-1960 jeden nauczyciel ukończył Uniwersytet Łódzki, kierunek geografia.

Po 1961 roku w związku z reformą i wprowadzeniu ośmiu klas, nauka odbywała się w trzech budynkach. Liczba dzieci w tym okresie stale rosła np. 1971/1972 - 282 osób. Nauka odbywała się na dwie zmiany. W latach siedemdziesiątych liczba nauczycieli wzrosła do 12 osób. W 1967 roku dotychczasowy kierownik Marian Ruszkowski odszedł na emeryturę, kierownictwo zaś objął pan Ireneusz Jabłoński, długoletni nauczyciel tej szkoły. Wcześniej pełnił funkcję kierownika Powiatowego Ośrodka Metodycznego w Sierpcu. Od 1972 roku był dyrektorem szkoły, potem również Gminnym Dyrektorem Szkół Gminy Rościszewo. Szkołą Podstawową w Łukomiu kierował do 1984 roku to jest do chwili odejścia na emeryturę. Następnym dyrektorem został pan Andrzej Brudnicki, który kierował placówką w latach 1984-2003. W latach 2003-2007 dyrektorem szkoły był pan mgr Andrzej Stawiski. Obecnie funkcję dyrektora pełni pani mgr Dorota Mariańska

5 września 2004r. nastąpiło uroczyste przywrócenie imienia szkoły- patron szkoły, to narodowy bohater Tadeusz Kościuszko, otwarcie nowego budynku Szkoły Podstawowej w Łukomiu. Powstał on w ciągu roku w sąsiedztwie drewnianego spichlerza adaptowanego na potrzeby nauczania. Nowy budynek dydaktyczny był oczekiwany z utęsknieniem przez uczniów, nauczycieli i rodziców.

Opracowała: Danuta Rogowska