Rekrutacja

Rekrutacja na rok szkolny  2020/2021

LISTY PRZYJĘTYCH

  Lista kandydatów przyjętych do klasy I

  Lista kandydatów przyjętych do Punktu Przedszkolnego "Nasze Przedszkole"

  Lista kandydatów przyjętych do Oddziału Przedszkolnego "Zerówka"


  Rekrutacja do oddziału przedszkolnego i punktu przedszkolnego TERMINARZ

  zał.1 Deklaracja kontynuowania nauki w oddziale przedszkolnym do 21.02.2020r.

  zał.2 Deklaracja kontynuowania nauki w punkcie przedszkolnym do 21.02.2020r.

  zał.3 Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnegood 02.03.2020r. do 20.03.2020r.

  zał.4 Wniosek o przyjęcie do punktu przedszkolnegood 02.03.2020r. do 20.03.2020r.


  Rekrutacja do klasy I TERMINARZ

  zał.1a Zgłoszenie do klasy I od 02.03.2020r. do 20.03.2020r.

  zał.2a Wniosek o przyjęcie do klasy I od 02.03.2020r. do 20.03.2020r.

Wnioski do pobrania również w sekretariacie szkoły

 

 

Z Zarządzenia nr 4/2020 Wójta Gminy Rościszewo z dnia 30 stycznia 2010r.

w sprawie określenia terminów przeprowadzania postepowania rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021 do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych formach wychowania przedszkolnego oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rościszewo.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.z2019r. poz.506 ze zm.), art. 154 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2019r. poz.1148 ze z.) Wójt Gminy Rościszewo zarządza co następuje:

Określam termin przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021 do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Rościszewo, jak poniżej:

 

Lp.

Rodzaj czynności postępowania rekrutacyjnego

Termin w postepowaniu rekrutacyjnym 2020 roku

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Składanie przez rodziców dzieci przyjętych w poprzednich latach szkolnych deklaracji o kontynuowaniu edukacji na kolejny rok szkolny w innych formach wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych w gminie Rościszewo

Do 21 lutego

____________

2.

Rozpoczęcie rekrutacji kandydatów na wolne miejsca w oddziale przedszkolnym lub innej formie wychowania przedszkolnego – składanie wniosków

Od 2 marca

Od 21 kwietnia

3.

Zakończenie składania wniosków przez rodziców wypełnionych wraz z załącznikami do dyrektora szkoły

20 marca

23 kwietnia

4.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego lub innej formy wychowania przedszkolnego oraz dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym

Od 23 marca

Do 26 marca

Od 27 kwietnia

Do 29 kwietnia

5.

Podanie do publicznej wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego lub innej formy wychowania przedszkolnego

2 kwietnia

4 maja

6.

Potwierdzenie (pisemne) rodzica kandydata woli posłania dziecka do oddziału przedszkolnego lub innej formy wychowania przedszkolnego

Od 3 kwietnia

Do 15 kwietnia

Od 5 maja

Do 12 maja

7.

Ogłoszenie wyników rekrutacji – wywieszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do oddziału przedszkolnego lub innej formy wychowania przedszkolnego oraz informacji o liczbie wolnych miejsc

17 kwietnia

19 maja

 

2. Określam terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021 do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rościszewo, jak poniżej:

 

Lp.

Rodzaj czynności postepowania rekrutacyjnego

Termin w postepowaniu rekrutacyjnym 2020rok

Termin w postepowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Od 2 marca

Od 21 kwietnia

2.

Zakończenie składania przez rodziców wypełnionych wniosków wraz z załącznikami do dyrektora

20 marca

23 kwietnia

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły oraz dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Od 23 marca

Do 26 marca

Od 27 kwietnia

Do 29 kwietnia

4.

Podanie do publicznej wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły

6 kwietnia

4 maja

5.

Potwierdzenie (pisemne)  w placówce szkolnej przez rodziców kandydatów woli posłania dziecka do szkoły

Od 7 kwietnia

Do 15 kwietnia

Od 5 maja

Do 12 maja

6.

Ogłoszenie wyników rekrutacji – wywieszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły

17 kwietnia

19 maja

 3. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości przez ogłoszenie na stronie internetowej urzędu.

4.Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rościszewo.