Koncepcja pracy szkoły

 

Koncepcja pracy szkoły

 

 

Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Łukomiu

w latach 2014-2017

 

 

  Tworząc koncepcję pracy szkoły wzięto pod uwagę następujące czynniki:

1)      Wytyczne do opracowania koncepcji pracy szkoły.

2)      Obowiązujące prawo oświatowe.

3)      Diagnozę sytuacji szkoły.

4)      Analizę danych (informacji, umożliwiających wyznaczenie kierunków dalszych działań).

5)      Opracowane programy i projekty realizowane w szkole.

6)      Wnioski zgłaszane przez środowisko szkolne w trakcie rad pedagogicznych, spotkań z rodzicami i uczniami

 

Jesteśmy po to, aby:

 

Nasi uczniowie :

Byli solidnie przygotowani do dalszej nauki i życia w dynamicznie zmieniającym
 się świecie.

Ich rodzice:

Darzyli nas zaufaniem i otrzymywali pomoc w procesie wychowania i nauczania swoich dzieci.

Pracownicy szkoły:

Mieli satysfakcję z wykonanej pracy.

Szkoła:

Cieszyła się uznaniem w środowisku.

 


MISJA SZKOŁY


Jesteśmy szkołą bezpieczną, przyjazną i otwartą na potrzeby środowiska.

 

WIZJA SZKOŁY

 

Szkoła znana jest w środowisku jako placówka oferująca usługi na bardzo dobrym poziomie. Naszym największym celem jest dobro każdego dziecka. Stwarzamy każdemu uczniowi szansę rozwoju na miarę jego możliwości. Przygotowujemy go do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami. Pragniemy w każdym rozbudzać ciekawość świata oraz ludzi, spostrzegawczość i wrażliwość. Chcemy wychowywać dziecko z bogatą wyobraźnią, zdolne do spontanicznej ekspresji własnych uczuć oraz myśli, współpracujące z innymi. Kadrę szkoły tworzy zespół nauczycieli posiadających wysokie kwalifikacje. Pragniemy pomagać rodzicom i wspierać ich w procesie wychowania.

Chcemy, aby nasza szkoła:  tętniła życiem,  była otwarta na nowe wyzwania, aby każde dziecko wchodziło do niej bez strachu i  mogło znaleźć w niej przyjaciela na całe życie.

 

 

Wizja absolwenta

 

Nasz absolwent:

1. Umie się uczyć i czerpać z tego przyjemność.
2. Jest przygotowany do nauki na wyższym etapie kształcenia.
3. Umie korzystać ze źródeł informacji.
4. Przyjmuje odpowiedzialność za planowanie, organizowanie i ocenianie własnej nauki.
5. Zna swoje słabe i mocne strony.
6. Stosuje otwarta komunikację.
7. Umie współpracować i nawiązywać pozytywne relacje z innymi.
8. Przestrzega zasad dobrych obyczajów.
9. Ma poczucie przynależności do społeczności szkolnej, środowiska, regionu, kraju, jest otwarty na świat.
10. Zna podstawowe normy współżycia społecznego.
11. Dba o zdrowie własne i innych.
12. Dba o środowisko naturalne.

 

Priorytety szkoły


1. Podnoszenie jakości nauczania.

2. Podnoszenie efektów wychowania i opieki.

3. Sprawna organizacja i efektywne zarządzanie szkołą- rozwijanie bazy dydaktycznej szkoły.

4. Współpraca ze środowiskiem.

 

Kształcenie:

 

·        Umożliwienie uczniom wszechstronnego rozwoju poprzez dostosowanie programów nauczania do możliwości uczniów.

·        Realizacja programów edukacyjnych zgodnie z szkolnym zestawem programów nauczania zatwierdzonych do realizacji na dany etap edukacyjny.

·        Realizacja podstawy programowej – monitorowanie jakościowe
 i ilościowe.

·        Stosowanie różnorodnych metod i form pracy oraz prowadzenie  zajęć pozalekcyjnych –z wykorzystaniem tzw. godzin z KN art. 42.

·        Wprowadzanie nowatorskich rozwiązań programowych.

·        Stosowanie różnorodnych sposobów wspierania i motywowania uczniów.

·        Zwiększanie szans edukacyjnych uczniów przez indywidualizację procesu nauczania,  praca z uczniem zdolnym.

·    Praca z uczniem mający trudności w nauce - organizowanie zajęć dydaktyczno –wyrównawczych i zajęć specjalistycznych.

·    Badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów i podejmowanie działań przyczyniających się do poprawy wyników nauczania.

·        Prowadzenie wstępnej diagnozy przedszkolnej.

·        Badania gotowości szkolnej.

·        Badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów po I etapie kształcenia klasa III.

·        Organizacja próbnego sprawdzianu po klasie VI.

·        Analizowanie różnymi metodami wyników sprawdzianu. Formułowanie
 i wdrażanie otrzymanych wniosków.

·        Organizowanie i realizacja procesów edukacyjnych w oparciu o współpracę pomiędzy nauczycielami.

·        Promowanie uczniów osiągających sukcesy w różnych dziedzinach nauki
 i sztuki.

·        Tworzenie i realizacja innowacji pedagogicznych.

·        Zapewnienie uczniom szczególnie uzdolnionym warunków do osiągnięcia sukcesu.

 

Wychowanie i opieka:

 

·        Udzielanie pomocy pedagogicznej, psychologicznej i logopedycznej uczniom i rodzicom.

·        Diagnoza sytuacji i potrzeb wychowawczych.

·        Organizacja opieki w czasie wolnym (świetlica szkolna, kółka, zajęcia sportowe, wyjścia edukacyjne, wycieczki).

·        Opracowanie oraz realizacja działań wynikających z programu wychowawczego i szkolnego programu profilaktyki.

·     Uwrażliwianie uczniów na sztukę, poprzez stwarzanie możliwości wyjazdów na spektakle teatralne, koncerty, wystawy itp.( przynajmniej 1 raz w semestrze).

·        Modyfikowanie działań wychowawczych zgodnie z potrzebami uczniów i rodziców.

·        Przystąpienie do programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła”.

·        Wdrażanie programów: ,,Klub Bezpiecznego Puchatka- kl. I”, ,,Bezpieczne wędrówki od grosika do złotówki - kl. II, III”, ,,Nie pal przy mnie proszę”- kl. I, ,,Znajdź właściwe rozwiązanie”:- kl. IV, ,,Trzymaj formę”- kl.V i  VI.

·        Przestrzeganie procedur związanych z zapewnieniem bezpieczeństwem uczniom na terenie szkoły i w czasie pozalekcyjnym, gdy pozostają pod opieką szkoły.

·        Udzielanie porad rodzicom, pedagogizacja rodziców.

·        Wypracowanie spójności oddziaływań wychowawczych wszystkich wychowawców i nauczycieli oraz innych pracowników, konsekwentnego przestrzegania ustalonych wymagań a także egzekwowania odpowiedzialności uczniów za ich zachowanie.

·        Utrzymywanie porządku, ładu oraz dyscypliny organizacji zajęć i ich prowadzenia.

·        Badanie poczucia bezpieczeństwa w szkole.

·        Prowadzenie apeli porządkowych/ informacyjnych.

·        Systematyczne organizowanie spotkań zespołów samokształceniowych służących wymianie opinii, doświadczeń oraz wypracowaniu wspólnych rozwiązań w różnych sprawach.

·        Wypracowanie sprawnej organizacji codziennych kontaktów nauczyciela
z uczniem i innymi pracownikami, powszechnego przestrzegania obowiązujących zasad.

·        Otoczenie szczególną opieką dzieci 5 i  6-cio letnich przebywających w szkole w  oddziale przedszkolnym i w klasie I.

·        Powołanie samorządu uczniowskiego wdrażanie uczniów do samorządności.

·        Aktualizacja Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania Uczniów, czytelnego dla uczniów i ich rodziców.

 

Zarządzanie i organizacja:

 

·        Budowanie dobrego wizerunku szkoły.

·        Dobra organizacja i praca szkoły – otwartość na potrzeby ucznia i jego rodzica.

·        Organizacja imprez otwartych dla rodziców i lokalnych mieszkańców.

·        Prezentacja osiągnięć uczniów szkoły.

·        Sięganie do historii i tradycji szkoły – spotkania z ludźmi sukcesu, którzy kończyli tę szkołę.

·        Zamieszczanie artykułów w prasie lokalnej oraz informacji na stronie internetowej szkoły          dotyczących bieżących wydarzeń w szkole.

·        Dbałość o wygląd szkoły oraz systematyczne jej doposażenie.

·        Wyposażenie szkoły w nowoczesny sprzęt  TK.

·        Realizacja Programu Rządowego „Szklanka mleka”, „Owoce i warzywa w szkole”.

·        Prowadzenie nadzoru, opracowanie harmonogramu i prowadzenie ewaluacji    wewnętrznej.

·        Wspólne planowanie działań podejmowanych w szkole.

·        Uwzględnianie w pracy na kolejne lata wniosków nauczycieli, rodziców oraz zadań wynikających z ewaluacji wewnętrznej.

·        Monitorowanie wdrażania podstawy programowej.

·        Poszerzanie oferty zajęć pozalekcyjnych uwzględniającej oczekiwania uczniów i ich rodziców.

·        Wspieranie dokształcania i organizowanie doskonalenia nauczycieli.

·        Wypracowanie i wdrażanie modelu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

·        Wspieranie nauczycieli w zdobywaniu kolejnych stopni awansu zawodowego.

·        Diagnoza i monitorowanie realizacji obowiązku szkolnego.

·        Opracowanie harmonogramu rocznych spotkań z rodzicami oraz comiesięcznych konsultacji z rodzicami.

·        Uwzględnienie opinii rodziców w realizacji zadań statutowych szkoły.

·        Tworzenie tradycji dotyczącej angażowania rodziców w organizację apeli, uroczystości, imprez w szkole.

·        Wspólne organizowanie festynów, wycieczek wyjazdów.

·        Ścisła współpraca z Radą Rodziców – współdecydowanie w sprawach szkoły.

·        Pozyskiwanie środków finansowych z UE w celu poszerzania oferty edukacyjnej szkoły i jej doposażenia.

.Współpraca ze środowiskiem:

 

·        Współpraca z instytucjami działającymi w środowisku lokalnym: Gminą Rościszewo,  Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rościszewie, Policją, Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu,  parafią św. Antoniego w Łukomiu, PZU, KRUS, Strażą Pożarną w Sierpcu, PPP w Sierpcu.

·        Współpraca z Radą Rodziców, lokalnymi radnymi gminnymi i powiatowymi, sołtysami wsi, lokalnymi przedsiębiorcami, Klubem sportowym Skrwa Łukomie.

·        Organizowanie praktyk studenckich i uczniowskich.

 

Z koncepcją zapoznani zostali rodzice,  zatwierdzona na posiedzeniu Rady Pedagogicznej 

WRZESIEŃ 2014r.

 

DBI