Procedury postępowania w sytuacjach nietypowych

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH NIETYPOWYCH

OPRACOWANE DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

im. T. KOŚCIUSZKI W ŁUKOMIU

 

 

PODTAWY PRAWNE STOSOWANYCH PROCEDUR

 1. Ustawa z dnia 26 października 1982r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 1982r. nr 35, poz. 228 z późniejszymi zmianami – tekst jednolity Dz. U. z 2002r. nr 11, poz. 109 oraz przepisy wykonawcze w związku z ustawą).
 2. Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. nr 35, poz. 230 z późniejszymi zmianami).
 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2003r. nr 24, poz. 198).
 4. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji (Dz. U. nr 30, poz. 197 z późniejszymi zmianami).
 5. Zarządzenie nr 590 Komendanta Głównego Policji z dnia 24 października 2003r. w sprawie metod i form wykonywania zadań przez policjantów w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich.
 6. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1991r. nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami).
 7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem (Dz. U. nr 26, poz. 226).

 

 

ZASADY OGÓLNE

 1. Reagowanie na każde naganne zachowanie, by uczniowie wiedzieli, że nie mają prawa tak się zachowywać.
 2. Reagować w sposób przekazujący troskę o dziecko a nie potępianie go.
 3. Wspierać nauczycieli i rodziców oraz tzw. „neutralnych uczniów”.
 4. Odróżniać konkretne nie aprobowane zachowania od nie akceptacji osoby.
 5. W konkretnej sytuacji interwencji stosować komunikat „Chcę wam pomóc, nie zgadzam się, żebyś dokuczał, wyszydzał”, „Chcę pomóc a nie osądzać”.
 6. Mówić jasno co widziałeś, widzisz, opisać zachowanie ucznia.
 7. Dać uczniowi szansę wypowiedzenia się, wysłuchać uważnie, nie negować wypowiedzi, reasumować jak go zrozumiałeś.
 8. W przypadku milczenia ucznia ponownie przedstawić chęć pomocy, przybliżyć cel działania, np. przeciwdziałania przemocy, itd.
 9. Powiedzieć uczniowi o możliwościach pomocy i konieczności zmiany jego zachowania.
 10. Informować ucznia o zamiarze rozmowy z rodzicami.
 11. Wyjaśnić dlaczego kierujemy ucznia do specjalisty, np. „Żeby pomóc Ci lepiej radzić sobie”.
 12. Podczas rozmowy uważnie słuchać i mówić tyle ile konieczne, jeśli uczeń milknie najlepiej zadawać pytania otwarte np. „Czy chcesz mi o tym powiedzieć?”, „Rozumiem, że było Ci przykro”. Chodzi o to, by przez takie postępowanie nawiązać kontakt i zyskać zaufanie konieczne w dalszej współpracy.

 

 I.                   Procedura postępowania w przypadku agresywnego zachowania

 . Natychmiastowa słowna i stanowcza reakcja na zaistniałą sytuację, tzn.

          

- rozdzielenie uczniów i odizolowanie sprawcy od ofiary,

- zgłoszenie faktu wychowawcy klasy, a w przypadku jego nieobecności w szkole, dyrektorowi,

- udzielenie poszkodowanemu uczniowi pierwszej pomocy, jeżeli takiej wymaga

2. Wychowawca przeprowadza rozmowę o charakterze ostrzegawczym z uczniem bądź uczniami biorącymi udział w zdarzeniu agresywnym celem ustalenia przyczyn – konfrontacji zdarzenia.

3. Wychowawca, w przypadku nie przyznania się do winy żadnego z uczestników zajścia, wzywa do szkoły rodziców (zarówno sprawcy jak i ofiary zdarzenia).

4. Uczeń, który dopuścił się zachowania agresywnego otrzymuje uwagę w dzienniku.

5. Z rozmowy z uczniem i rodzicem wychowawca sporządza notatkę, którą podpisuje zarówno uczeń jak i rodzic.

6. W przypadku poważnego naruszenia nietykalności osobistej wychowawca lub dyrektor szkoły zgłasza sprawę agresji fizycznej na policję celem wyciągnięcia konsekwencji prawnych wobec agresora.

 II.                Procedura postępowania w przypadku nieobecności ucznia w szkole 

 1. Rodzic lub uczeń jest zobowiązany w ciągu 7 dni dostarczyć wychowawcy klasy informację dotyczącą absencji.
 2. W przypadku braku informacji – po upływie 7 dni wychowawca telefonicznie lub pisemnie kontaktuje się z rodzicem z prośbą o przybycie do szkoły. Przeprowadza rozmowę z rodzicem i uczniem, przypomina rodzicowi obowiązującą procedurę (odnotowuje spotkanie i rozmowę w dzienniku lekcyjnym).
 3. Jeżeli rodzic nie zgłasza się lub sytuacja się powtarza wychowawca powiadamia o problemie dyrektora szkoły. Dyrektor szkoły pisemnie zaprasza rodzica w celu przeprowadzenia rozmowy ostrzegawczej oraz informuje o możliwościach działań prawnych. Następnie dyrektor szkoły wysyła pisemne upomnienie w sprawie regularnego posyłania dziecka na zajęcia szkolne. Jeżeli upomnienie nie przynosi zamierzonego skutku dyrektor wysyła wniosek o wdrożenie postępowania przymusowego do organu prowadzącego szkołę. Równocześnie powiadamia policję i sąd rodzinny o nie realizacji obowiązku szkolnego przez ucznia.

 III.             Procedura postępowania w sytuacji podejrzenia posiadania lub rozprowadzania narkotyków przez ucznia na terenie szkoły 

 1. Powiadomienie wychowawcy, dyrektora szkoły.
 2. Powiadomienie policji i rodziców ucznia.
 3. W czasie oczekiwania na przybycie policji uczeń przebywa w odosobnieniu pod opieką nauczyciela.
 4. W przypadku potwierdzenia podejrzenia wdrożenie procedury postępowania w przypadku popełnienia czynu karalnego.

IV.              Procedura postępowania w sytuacji gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń znajduje się pod wpływem środków psychoaktywnych 

 1. Gdy zachodzi podejrzenie, że uczeń znajduje się pod wpływem narkotyków lub alkoholu, nauczyciel zobowiązany jest powiadomić wychowawcę klasy.
 2. Odizolować ucznia od reszty klasy.
 3. Wychowawca klasy przekazuje informację dyrekcji szkoły.
 4. Dyrekcja telefonicznie powiadamia rodziców (prawnych opiekunów) i policję ewentualnie pogotowie ratunkowe o podejrzeniach.
 5. Po zdarzeniu wychowawca lub nauczyciel sporządza protokół zdarzenia.
 6. Wychowawca przekazuje rodzicom adresy specjalistycznych instytucji w celu uzyskania pomocy.

V.                 Procedura postępowania w sytuacji przemocy fizycznej względem ucznia

1. W przypadku zgłoszenia lub zauważenia przez pracowników szkoły śladów    przemocy fizycznej, zobowiązani jesteśmy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie wychowawcę lub w razie jego nieobecności dyrekcję szkoły.

2. Wychowawca rozmawia z dzieckiem.

3. Ogólnych oględzin dokonuje osoba wyznaczona przez dyrektora, sporządzając odpowiednią notatkę:

 

Dnia ……………….. na ciele dziecka ………………………………………….

stwierdzono krwawe wybroczyny w okolicach …………………………………

……………………………………………………………………………………

Na pytanie „co się stało?” dziecko (nie) odpowiada ………………………….....

…………………………………………………………………………………….

(ta notatka powinna się znaleźć w aktach dziecka).

4. W zależności od stanu zdrowia dziecka należy zawiadomić rodziców, wezwać pogotowie ratunkowe lub zawiadomić policję.

5. W zależnościom zaistniałej sytuacji wychowawca rozmawia z rodzicami (opiekunami prawnymi) ucznia. Następnie sporządza protokół zajścia.

6. W szczególnych przypadkach zawiadamiają Sąd Rodzinny i policję (wniosek dyrekcji o wgląd w sytuację rodziny).

 

 

 

Procedury przyjęte do realizacji przez Radę Pedagogiczną Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Łukomiu w dniu 01.10.2007r. pozytywnie zaopiniowane przez Radę Rodziców w dniu 28.09.2007r.

 

 

Opracowanie:

Dorota Mariańska – dyrektor szkoły

Urszula Sokołowska – koordynator ds. bezpieczeństwa

 

 

DBI