Procedury bezpieczeństwa

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

W SZKOLE PODSTAWOWEJ

im. T. Kościuszki w Łukomiu

 

I. Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. nr 256,poz. 2572 z późniejszymi zmianami).
 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003r. nr 6, poz. 69).
 1. Rozporządzenie MENiS z dnia 8 listopada 2001r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2001r. nr 135, poz. 1516).                                                

II. Cele

Sprawne skuteczne zarządzanie szkołą poprzez:

-  zapewnienie bezpiecznych warunków pobytu uczniów w szkole.

-  zapewnienie bezpiecznych warunków uczestnictwa uczniów w zajęciach organizowanych przez szkołę.

- zapewnienie bezpiecznych warunków pobytu poza obiektami należącymi do placówki.

 

III. Zakres

Organizacja działań zapewniających bezpieczeństwo uczniów pozostających pod opieką nauczycieli Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Łukomiu.

 

IV. Osoby odpowiedzialne

            Dyrektor

            Nauczyciele

            Pracownicy obsługi

            (zgodnie z zakresami obowiązków)

 

V. Opis działań

 A. Działania dyrektora szkoły:

 1. Zapewnienie stanu technicznego obiektu i wyposażenia zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 2. Określenie osób odpowiedzialnych za stan techniczny i higieniczny urządzeń sanitarnych obiektów i sprzętu należącego do placówki. 
 3. Zaznajamianie pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków i sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach oraz działaniami służącymi zapewnieniu bezpieczeństwa dzieciom. 
 4. Prowadzenie nadzoru pedagogicznego pod kątem uwzględnienia przez nauczycieli w działaniach dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych wymogów bezpieczeństwa i higieny dzieci oraz zapewnienie opieki pedagogicznej. 
 5. Systematyczne dokonywanie przeglądów stanu technicznego budynku ze szczególnym zwróceniem uwagi  na ewentualne zagrożenia (elewacji zewnętrznej, wejścia na teren szkoły, sal zajęć, schodów) i instalacji (elektrycznej, grzewczej, wentylacyjnej, odgromowej, wodno-kanalizacyjnej i inne). 
 6. Organizowanie przy pomocy odpowiednich instytucji szkoleń dla pracowników z zakresu BHP, ppoż. oraz udzielania pomocy przedmedycznej.
 7.  Monitorowanie przestrzegania zasad postępowania pracowników szkoły dotyczących:
 1. Bezpieczeństwa uczniów w „szatni szkolnej” w czasie przyprowadzania i odbierania uczniów przez rodziców i opiekunów,
 2. Organizowania wycieczek, zajęć w terenie,
 3. Dokumentacji wypadków dzieci pozostających pod opieką szkoły,
 4. Ewakuacji: oznakowanie i zabezpieczenie przed swobodnym dostępem do pomieszczeń, do których jest wzbroniony dostęp osobom nieupoważnionym,
 5. Nadzorowanie prac remontowych, naprawczych i instalacyjnych odbywających się w placówce.

 

B. Działania nauczycieli

 1. Systematyczne kontrolowanie sal lekcyjnych oraz miejsc, w których planują odbycie zajęć.
 2. Planowanie i realizowanie procesu dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczego zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami bezpieczeństwa przyjętymi w szkole. 
 3. Bezwzględne przestrzeganie zasady zapewniania opieki pedagogicznej przez cały czas pobytu ucznia w szkole. 
 4. Przestrzeganie regulaminu dyżurów.

C. Działania pracowników administracji i obsługi

             Rzetelne wypełnianie swoich obowiązków, zgodnie z przyjętymi ustaleniami.

D. Działania rodziców

1.      Zapewnienie uczniom dotarcia do szkoły w sposób bezpieczny i zdrowy.

2.      Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa po opuszczeniu szkoły.

3.      Przekazanie wychowawcy klasy pisemnego oświadczenia w przpadku samodzielnego powrotu ucznia ze szkoły:

- każdorazowo – przy zwalnianiu ucznia z zajęć w danymdniu,

- na określony czas (np. na rok szkolny, dotyczy uczniów klas młodszych).

4.      W nagłych sytuacjach telefonicznie powiadomienie wychowawcy lub dyrektora szkoły w przypadku samodzielnego powrotu ucznia ze szkoły.

 

VI. Sposoby gromadzenia danych

            Protokoły z przeprowadzonych kontroli dyrektora oraz instytucji zewnętrzych.

            Sprawozdanie z pełnionego nadzoru pedagogicznego.

            Rejestr wypadków.

            Dokumentacja pedagogiczna nauczycieli.

 

VII. Techniki i narzędzia monitorowania

            Obserwacja – arkusz obserwacji.

            Analiza dokumentacji – dyspozycja do analizy dokumentacji.

            Rozmowa – lista pytań.

 

VIII. Sposoby prezentacji wyników wdrażania procedury

            Przekazywanie uogólnionych wniosków z monitorowania i ewaluacji – podczas analitycznych posiedzeń Rady Pedagogicznej.

 

IX. Ewaluacja

            Sformułowanie oceny przydatności i skuteczności podejmowanych działań w odniesieniu do celów, ewentualne modyfikacje procedury.

 

Procedury przyjęte do realizacji przez Radę Pedagogiczną Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Łukomiu w dniu 01.09.2007r. pozytywnie zaopiniowanie przez Radę Rodziców w dniu 01.10.2007r.

 

Opracowanie:

Dorota Mariańska – dyrektor szkoły

Urszula Sokołowska – koordynator ds. bezpieczeństwa

 

 


DBI